HOME / Oferta / Świadectwa charakterystyki energetycznej

Wykonujemy Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków oraz lokali.

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest sporządzane przez projektanta z uprawnieniami oraz jest opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków.

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku lub części budynku, czyli energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, a w przypadku budynków niemieszkalnych również oświetlenia. Obowiązek posiadania w określonych sytuacjach świadectwa charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku wynika z prawa europejskiego.

Dzięki informacjom zawartym w świadectwie właściciel, najemca lub użytkownik budynku może określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszt utrzymania związany ze zużyciem energii.

W przypadku nowych budynków Inwestor jest zobowiązany załączyć świadectwo charakterystyki energetycznej do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (obowiązek wszedł w życie z dniem 28 kwietnia 2023 r.). Z obowiązku tego wyłączone są domy do 70 m zabudowy do własnych celów mieszkaniowych.

Świadectwo trzeba przekazać również nabywcy lub najemcy w momencie gdy budynek, część budynku lub lokal będzie zbywany lub wynajmowany.

Przeplataniec
X